""

فضای تاریک تاریک اطراف ما؟ چرا فضا تاریک است

0

فضای تاریک

فضا مملو از نور ستارگانی غول آسا هم اندازه خورشید و یا حتی بسیار بزرگ تر از آن است و نور آنها مانند تمامی پرتو های نور، همیشه در یک خط مستقیم حرکت می کنند و زمانی که با سطح جسمی برخورد می کنند

فضای تاریک

فضا

به دلیل بازتاب ، ما انسان ها توانایی دیدن آن را داریم.
گاهی در این برخورد ها مسیر نور تغییر کرده و از مکانی به مکان دیگر حرکت می کنند که با چشم قابل رویت است، در فضای خارج از جو به دلیل عدم جو ،مولکول های هوا و خلا حاکم بر آنجا نور نمی تواند از سطحی بازتاب شودو ما همیشه فضا را در تاریکی مطلق رصد می کنیم.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید